Drejtoria e përgjithshme

Që nga dita e parë e formimit të Shërbimit Sprovues të Kosovës, 02.12.2002, Drejtoreshë e Përgjithshme e këtij shërbimi zgjidhet, Znj. Metije Ademi, e cila kishte një përvojë të gjatë në korrektimin e personave që bien në kundërshtim me ligjin, si dhe në formimin e SHKK-së, në Kosovë. Zgjidhet me një konkurs publik, nga një komision profesional i përbërë nga: Dr. Ismet Salihu, profesor në Fakultetin Juridik të Kosovës, Dr. Ejup Sahiti, profesor në Fakultetin Juridik të Kosovës, Znj. Luiza Gandini, italiane, bashkëpunëtore në Departamentin e Drejtësisë, njëherit edhe eksperte në hartimin e ligjeve në Kosovë, Znj. Lee Rephard, kanadeze, udhëheqëse e programeve dhe trajnimeve në Departamentin e Drejtësisë, Guy Shmitt, zyrtar i lartë në Divizionin e menaxhimit Penal nga Luksemburgu.


Fjala e Drejtoreshës së Përgjithshme, Znj. Metije Ademi: “Duke e kuptuar rëndësinë e Shërbimit Sprovues për Kosovën, duke e kuptuar faktin se ishte i vetmi i këtij lloji në Ballkan, duke dashur të jetë model për formimin e shërbimit të tillë edhe në vendet në rajon, fillova punën me shumë përkushtim, seriozitet dhe përgjegjësi. Të gjitha përgjegjësitë e formimit të Shërbimit Sprovues dhe pranimit të punonjësve i mora mbi vete. Hapa Drejtoritë regjionale të Shërbimit Sprovues edhe në Prizren, Mitrovicë, Pejë dhe Gjilan, duke pranuar punonjës me përgatitje adekuate profesionale. Qëllimi im ishte që në Shërbimin Sprovues të Kosovës, mos të ketë politikë, mos të ketë padrejtësi dhe familjarizim. Por, të ketë punë, korrektësi dhe profesionalizëm. Si shërbim të kontribuojmë në krijimin dhe funksionimin e shtetit ligjor, në parandalimin e kriminalitetit dhe zvogëlimin e numrit të përsëritësve të veprave penale në Kosovë”.

Drejtoria e përgjithshme

Drejtoria e Përgjithshme udhëheqë, menaxhon dhe organizon punën në gjithë Shërbimin Sprovues. Gjithashtu, mbikëqyrë ekzekutimin e masave dhe dënimeve alternative, dhe të liruarit me kusht në të gjitha drejtoritë regjionale, duke u bazuar në ligjet e aplikueshme në Kosovë, si dhe rregulloret e brendshme të SHSK-së;

Divizioni për Lirim me Kusht:


Në kuadër të Drejtorisë së Përgjithshme të SHSK-së funksionon Divizioni për Lirim me Kusht, i cili përkujdeset për politikat programore dhe harton dokumente e standarde të punës me rëndësi zhvillimore strategjike të Divizionit, për mbikëqyrjen e personave të liruar me kusht nga burgu, si dhe bënë rekomandime për punën e drejtorive regjionale dhe të zyrtarëve të SHSK-së në lidhje me to;

Divizioni për Ekzekutimin e Masave dhe Dënimeve Alternative:

Divizioni për ekzekutimin e masave dhe dënimeve alternative kujdeset për politikat programore dhe harton dokumente e standarde të punës me rëndësi zhvillimore strategjike të divizionit për ekzekutimin e masave dhe dënimeve alternative, raporteve parandëshkuese, si dhe bënë rekomandime për punën e drejtorive regjionale dhe të zyrtarëve të Shërbimit Sprovues në lidhje me to.

Me këtë organizim të punës në SHSK, në kuadër të Drejtorisë së Përgjithshme të SHSK-së, punojnë:

Znj. Metije Ademi, Drejtoreshë e Përgjithshme e SHSK-së
Kontakti:
E-mail:
[email protected];
Tel 038/200 18 321
Adresa:
Ministria e Drejtësisë
Ndërtesa e ish Rilindjes
Kati VII, Zyra 604
Prishtinë, Kosovë


Z. Arsim Zuka, Zëvëndësdrejtor i SHSK-së

Kontakti:
E-mail:
[email protected];

Tel: 038/200 18 235


Znj. Shpresa Elshani, Udhëheqëse e Divizionit për Lirim me Kusht
Kontakti:
E-mail:
[email protected];
Tel:
038/ 200 18 193

Z. Armen Mustafa, Udhëheqës i Divizionit për Masa dhe Dënime Alternative
Kontakti:
E-mail:
[email protected]
Tel:
038/ 200 18 200

Haki Lakna, Kordinator
Kontakti:
Email:
[email protected];
Tel:
038/ 200 18 324

Sabrije Krasniqi, Zyrtare e Lartë
Kontakti:
Email:
[email protected];
Tel:
038/ 200 18 319

Adem Shala, Zyrtar Sprovues
Kontakti:
E-mail:
Adem.Shala@ ks-gov.net
Tel:
038 200 18034

Arsim Tahiri, Administrator
Kontakti:
Email:
Arsim [email protected];
Tel:
038/200 18 322

Merita Gashi, Asistente Ekzekutive
Kontakti:
Email:
[email protected];
Tel:
038/200 18 317
Fax:
038/ 200 18 320

Teuta Ajeti,Arkiviste
Kontakti:
Email:
[email protected]
Tel:
038/200 18202


Arkivi i Lajmeve

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ministria e Drejtësisë në: