Njoftime

NJOFTIM

Në bazë të nenit 12 paragrafi 4 të Ligjit Nr. 03/ L -149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Ministria e Drejtësisë bënë njoftimin për kandidatin e suksesshëm të rekomanduar nga Komisioni Përzgjedhës pas përfundimit të procedurës sipas konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta (MSHV), të shpallur me datën: 30.08.2016.më shumë

NJOFTIM

Ministria e Drejtësisë - Agjencia për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar dhe të Konfiskuar në bazë të Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, bënë njoftimin për shpalljen e rezultateve të procedurës së rekrutimit për konkursin e hapur me datë: 12/08/2016 me numër reference: RN00001144më shumë

NJOFTIM PËR KOHËN E MABJTJES SË PROVIMIT TË JURISPRUDENCËS ME SHKRIM

Në bazë të Ligjit nr. 04/L-141 për Provimin e Jurisprudencës dhe nenit 4 të Udhëzimit Administrativ nr. 13/2013 për mënyrën e dhënies dhe programin e provimit të jurisprudencës, Ministria e Drejtësisë publikon këtë:më shumë

NJOFTIM

Ministria e Drejtësisë në bazë të Nenit 41, paragrafi 2 të Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, bënë njoftimin për shpalljen e rezultateve të procedurës së rekrutimit për konkursin e shpallur me datën: 06.07.2016, me numër reference: MD/DBJN/02-06-07-2016më shumë

SHPALLJEN PUBLIKE PËR DHËNIEN E PROVIMIT PËR PËRMBARUES PRIVAT

Në bazë të Neni 396 paragrafi 2 të Ligjit nr. 04/L-139 për Procedurë Përmbarimore dhe nenit 4 të Udhëzimit Administrativ nr. 02/2013 për Programin dhe Mënyrën e Dhënies së Provimit për Përmbaruesit Privat, Ministria e Drejtësisë publikon: më shumë

previous

Lajmet 1-5 Nga 204

next

Arkivi i Lajmeve

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Ministria e Drejtësisë në:

KOSOVO IN UNESCO